Avís legal

El lloc web Zoo de Barcelona té per objecte facilitar el coneixement a l'usuari en general de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad hoc. B:SM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.

 

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació del fet que B:SM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentat accés, o com a conseqüència de l’ús de la informació continguda en l’esmentat web o de l’accés a d’altres matèries d'internet a través dels enllaços d'aquest lloc web.

 

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de B:SM i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució; per a això és necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.

 

Les eventuals referències contingudes en el web en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de B:SM.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

En compliment d'allò establert a la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d'informació general d’aquest lloc web:

 

Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM)
Adreça: Carrer de Calàbria, 66 – 08015 BARCELONA
Contacte: bsmsa@bsmsa.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número: 6165/03 Tom:
35452 Foli: 28 Full B 108458 Inscripció 87
CIF: A 08765919

Protecció de Dades Personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer el titular del qual i responsable és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant BSM).

Consent l’ús de les seves dades amb la finalitat d’inscripció i informació relacionada amb l’activitat o servei pel qual les està facilitant.

També consent l’enviament d’informació comercial d’altres promocions o serveis de BSM i Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.U.

En el cas de ser menor de 14 anys és imprescindible que el consentiment sigui dels pares, tutors o representants legals.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets LOPD" i dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, Carrer de Calàbria, 66, 08015, Barcelona.