Programa de Recerca i Conservació

El Zoo de Barcelona té com a principal missió intervenir activament en la conservació, la recerca científica i la divulgació envers la fauna salvatge i els seus hàbitats naturals. Aquesta tasca associada a tot zoo modern està reconeguda i es troba emparada en bona part de la legislació i normatives existents en matèria conservacionista, i segueix les directrius i estratègies d’actuació establertes pels comitès d’investigació de la WAZA (Associació Mundial de Zoos i Aquaris) i de l’EAZA (Associació Europea de Zoos i Aquaris). Aquesta és una feina que cap zoo pot dur a terme individualment, i per tant, el treball en xarxa amb d’altres zoos, institucions i centres universitaris i científics, esdevé una peça clau per assolir els objectius a nivell global.

 

La conservació ex-situ, és a dir, la que es realitza fóra de l’hàbitat natural de les espècies objectiu, està reconeguda a nivell mundial com una eina fonamental per assegurar la supervivència d’algunes poblacions silvestres, reconeixent d’aquesta manera la importància de la tasca dels zoos en aquest ambiciós objectiu. Aquest reconeixement està recollit en diverses estratègies nacionals e internacionals de conservació de la natura com ara el conveni CITES, la Estratègia Comunitària en matèria de Biodiversitat, així com en la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biològica.

 

Actualment, el Zoo de Barcelona participa en 97 programes de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris, EAZA, de gestió ex-situ d’espècies amenaçades (European Endangered Species Programmes, EEP, i European StudBooks, ESB). Així mateix, més del 85% de les espècies que allotja estan incloses a la llista vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), essent el 35% de les mateixes Vulnerables, En Perill, En Perill Crític o Extintes a la Natura. A més, durant els últims anys, gairebé un 30% dels animals nascuts al Zoo que han sortit de les nostres instal·lacions, ho han fet per a ser alliberats al seu medi natural. 

Així mateix, la capacitat dels zoos per atraure i canalitzar recursos econòmics per destinar-los a activitats de recerca esdevé un potencial recolzament a universitats i d’altres centres de recerca científica, tant per contribuir en projectes externs com per desenvolupar-ne de propis. El Zoo de Barcelona, a través del seu Programa de Recerca i Conservació (PRIC) i de la Fundació Barcelona Zoo, ha desenvolupat des de l’any 2009, 108 programes marc de col·laboració institucional, 110 programes específics de recerca i/o conservació, ha atorgat 75 beques PRIC, 9 beques Floquet de Neu i 4 beques Antoni Jonch, el que suposa una inversió directa en recerca i conservació de més de 1.5 milions d’euros. Cal remarcar que més del 50% dels projectes de recerca i conservació desenvolupats per les beques del Zoo de Barcelona en el període 2009-2016 han estat focalitzades en espècies de fauna autòctona.

Compromís del Zoo de Barcelona

La recerca que es desenvolupa al Zoo de Barcelona tant ex situ com in situ, té com a premissa fonamental e inexcusable garantir el benestar físic i psíquic dels espècimens subjectes d'investigació, garantint els més alts nivells de benestar i sense utilitzar tècniques invasives ni intrusives, excepte en aquells casos que siguin compatibles amb el maneig habitual de les espècies afectades. A més, en els últims anys també s’ha donat prioritat a projectes que desenvolupin metodologies de treball menys invasives i que per tant minimitzin les molèsties dels individus estudiats.

Atès que els recursos per a la investigació són sempre limitats, la recerca aplicada a la supervivència de les espècies i al manteniment de la Biodiversitat esdevé també un altre eix prioritari del treball al Zoo de Barcelona. Així, es dóna especial importància a aquelles espècies en què el Zoo s’hagi involucrat en la seva conservació in situ i per a les quals disposi de les instal·lacions i eines necessàries per treballar en programes de conservació ex situ. D’aquesta manera, els animals que viuen al Zoo esdevenen ambaixadors d’aquests projectes i, en ocasions, inclús poden col·laborar directament en la recerca aportant informació eco-biològica de l’espècie, per tal d’aplicar aquests coneixements en la conservació de l’espècie al seu hàbitat natural.  

D’acord amb les recomanacions de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), el Zoo de Barcelona focalitza la seva atenció en aquelles espècies que tinguin estatus més crítics de conservació. Des del 2009 fins a l’actualitat, més del 50% dels projectes han versat la seva activitat en espècies incloses en les categories més crítiques del llibre vermell de les espècies amenaçades de la UICN.

Tot i que l’interès conservacionista de la Biodiversitat ha de ser a nivell global, el Zoo de Barcelona entén que la seva tasca és aportar el seu granet de sorra esmerçant bona part de l’esforç en projectes de recerca i conservació d’espècies i hàbitats autòctons de la regió Mediterrània. Així, de nou més del 50% dels projectes realitzats des de 2009 s’han desenvolupat en aquesta regió geogràfica, incloent iniciatives a la ciutat de Barcelona, a d’altres indrets de Catalunya, així com a d’altres regions de la vessant Mediterrània.

En l’actualitat tots els projectes de recerca i conservació han de dur associats programes de difusió dels resultats, fent assequibles al gran públic els coneixements científics obtinguts en els mateixos. Aquests continguts que es publiquen habitualment en revistes especialitzades o bé es presenten en congressos científics, han de fer-se també visibles pels ciutadans, entenent que incrementant el coneixement sobre les espècies i hàbitats objecte d’estudi, s’incrementa també la voluntat de conservar-los. El compromís del Zoo de Barcelona en aquest camp es plasma en l’estratègia de comunicació científica que es desenvolupa associada als projectes més rellevants que duem a terme o bé en aquells en els que participem.

Per tal de garantir la qualitat científica, conservacionista o bé educativa dels projectes inclosos en el Programa de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona, aquest s’ha dotat d’un Comitè Científic format per un conjunt multidisciplinari d’especialistes en diferents camps del coneixement biològic, així com per un Comitè d’Ètica i Benestar Animal.